วันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้นำสตรี ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน กลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรีทุกอำเภอ แกนนำเครือข่ายอาสาสมัคร พมจ. แรงงานสตรีและนายจ้าง ผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
#กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
* การแสดงเพลงพื้นบ้าน
* การมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น จำนวน 7 ราย
* การออกบูทและนิทรรศการ
* งานด้านวิชาการและสันทนาการ
* การสาธิตอาชีพอิสระ
* การทดสอบสมรรถภาพการทำงาน
* การเล่นเกมส์ชิงของรางวัลตลอดจนผู้เข้าร่วมรับคูปองชิงโชครับของรางวัล อีกมากมาย.
โดยได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี