วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายวชิระ ศรีบัวชุม) ได้เข้าตรวจประเมินโครงการการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจประเมิน