สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ลูกจ้างทุกคนร่วมงานส่งเสริมสัปดาห์พระะพุทธศาสนา ณ วัดหรือสถานที่จัดงานต่างๆ และขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์งดจำหน่ายสุรา ของมึนเมาทุกชนิดในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา