วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (Progress Review) ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี