วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  โดยการประชุมครั้งนี้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม