นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เป็นตัวแทนจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง (กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย) ให้แก่ลูกจ้างจำนวน 15 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังใหม่) อ.เมือง จ.อุทัยธานี