นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ตามโมเดลแรงงานสัมพันธ์ 4.0 กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ (ศปรส.ภาคเหนือ)   ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย